آزمایشگاه و کنترل کیفی

امروزه برای رسیدن به یک محصول با کیفیت؛ ابزارهای آزمایشگاهی گوناگونی در دسترس می باشد که بدون بهره گیری از آنها ؛ امکان تولید محصول با کیفیت وجود ندارد. همچنین وجود آزمایشگاه و کنترل کیفی مستمر؛ کالای یکنواخت تر و ضایعات کمتریرا در بردارد. بطورکلی؛ آزمون ها از ورود مواد اولیه تا خروج محصول و تائید نهایی در این شرکت انجام می پذیرد. استقرار آزمایشگاه کنترل رنگ و خواص مهندسی؛ از جمله ویژگی های مهم مجموعه پیشتازان صنعت نوین می باشد.

مجهز بودن واحد آزمایشگاه به دستگاههای مختلف از جمله رنگ سنج؛ چگالی سنج؛ تعیین شاخص جریان مذاب و… باعث شده تا این مجموعه محصولاتی با کیفیت بالا به مصرف کنندگان گرامی ارائه دهد. همچنین شبیه سازی رنگمستربچ های موردنیاز مشتری؛ توسط ماشین آلات کامپیوتری دقیق در آزمایشگاهاین مجموعه قابل انجام است.